รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ) 2565
Open Data to Transparency

การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1 :คำสั่ง / กรอบแนวทาง
    1.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    1.2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
    1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา Download
    1.4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT1-2 :รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
      2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ แลมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 2564) Download
      2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download       

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2-1 : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      2.1 ผู้บริหารหน่วยงาน Download
      2.2 นโยบายของผู้บริหาร Download
      2.3 โครงสร้างหน่วยงาน Download
      2.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน Download
      2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Download
      2.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
      2.7 ข้อมูลการติดต่อ Download
      2.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download      
MOIT2-2 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
MOIT2-3 : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 Download
MOIT2-4 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 Download
MOIT2-5 : ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.พ.ศ 2564 Download
MOIT2-6 : อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม Download
MOIT2-7 : ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Download
MOIT2-8 : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
MOIT2-9 : แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน Download
MOIT2-10 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
MOIT2-11 : คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องเรียน จนท. Download
MOIT2-12 : คู่มือประพฤติมิชอบ Download
MOIT2-13 : คู่มือการปฏิบัติงาน Download
MOIT2-14 : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
      – คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป Download
      – คู่มือการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน Download
      – Flow chart การเงิน Download
      – Flow Chart ห้องฉุกเฉิน Download
      – Flow Chart งานคุ้มครองผู้บริโภค Download
      – Flow Chart งานธุรการ Download
      – Flow Chart เทคนิคการแพทย์ Download
      – Flow Chart งานรังสัวิทยา Download
      – Flow Chart งานพัสดุ Download
      – Flow Chart องค์กรแพทย์ Download
      – Flow Chart กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
MOIT2-15-16 : รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน /ทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
MOIT2-17 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
      17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัดุที่ผ่านมา (ปีงบประมาร 2564) Download
      17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี Download
      17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามกรอบระยะเวลา Download
      17.4 ประกาศ สป ว่าด้วยแนวทางเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ Download
      17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (สชร.1)
           * สขร. ต.ค 2564 Download


MOIT 3 : หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
MOIT3-1 : บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT3-2 : มีการวิเคราะห์ผลการจัดวื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีจำปีงบประมาณ 2564 Download
MOIT3-3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download


MOIT 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    MOIT4-1 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
      4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
      4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ Download
      4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
      4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
      4.11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
    MOIT4-2 : รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
      4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ต.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ พ.ย 64 Download
      4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         * ต.ค 2564 Download
         * พ.ย 2564 Download
         * ธ.ค 2564 Download
      4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ต.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ พ.ย-ธ.ค 64 Download
    MOIT4-3 : การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ Download
      4.3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ Download
         - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 500,000 บาท) Download
      4.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
            -ไตรมาส 1 Download

MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    MOIT5-1 : รายงานผลการวิเคราะห์วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
      * ต.ค 2564 Download
      * พ.ย - ธ.ค 2564 Download
    MOIT5-2 : รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
      * สขร. ต.ค.2564 Download
      * สขร. พ.ย.2564 Download
      * สขร. ธ.ค 2564 Download
    MOIT5-3 : รแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      * ต.ค.2564 Download
      * พ.ย - ธ.ค 2564 Download

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT 8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

MOIT 10 : หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน