รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลดอยหลวง

อำเภอดอยหลวง เป็นอำเภอขนาดเล็กอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย มีประชากรประมาณ 20,622คน (ตามฐานข้อมูล ประชากรกลางปี ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2556) ประชาชนในพื้นที่ใช้ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานหรือการสาธารสุขปฐมภูมิจาก 4 รพ.สต. คือ รพ.สต.ปงน้อย รพ.สต.บ้านดอย รพ.สต.หนองป่าก่อและ รพ.สต.แม่บง โดยมีโรงพยาบาลเชียงแสนและโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย หลังจากนั้นมา รพ.สต.ปงน้อยได้ยกระดับเป็นศูนย์การแพทย์ชุมชน โดยมี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลเชียงแสนมาให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาในพื้นที่ เช่น โรคเรื้อรัง โรคระบาดและอุบัติเหตุ ฯลฯ ทำให้มีแนวคิดริเริ่มในการก่อสร้างโรงพยาบาลดอยหลวงขึ้นมา โดยมี พ่อสูน แม่คำมี ปงกันมูล มูลนิธิครูจูหลิงได้กราบบังคมทูลขอกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบกับได้รับการบริจาคที่ดินในการดำเนินการก่อสร้างจากอดีต สส.นายยงยุทธ ติยะไพรัช จำนวน 24 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

21 ก.ค. 2555 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลดอยหลวงโดยมีคุณสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช อดีตนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอดอยหลวง ข้าราชการและประชาชนอำเภอดอยหลวงร่วมกันในการจัดพิธีการ หลังจากนั้นได้เริ่มมีการก่อสร้างโรงพยาบาลและได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นกลางปี 2556

1 มิ.ย. 2557 โรงพยาบาลดอยหลวง เปิดทำการชั่วคราว ณ รพ.สต.ปงน้อย

26 - 30 มิ.ย. 2557 ทำถนนลูกรังเข้าสู่โรงพยาบาลดอยหลวง โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก อบต.ปงน้อย อบต.หนองป่าก่อ อบต.โชคชัย

27 มิ.ย. 2557 ได้ขุดเจาะระบบน้ำบาดาล

19 –29 ก.ย. 2557 ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลดอยหลวง

1 ธันวาคม 2557 พร้อมจะเปิดให้บริการ ณ โรงพยาบาลดอยหลวง