รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

โครงสร้างการบริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สุขชัย เธียรเศวตตระกุล

 • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (นางสาววนิดา แซ่ตั้น)

  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานยานพาหนะ
  • งานช่าง
  • งานภูมิทัศน์
  • งานทำความสะอาด
 • กลุ่มงานการแพทย์ นายแพทย์สุขชัย เธียรเศวตตระกุล

  • การแพทย์
 • กลุ่มงานการพยาบาล (นางทัศนีย์ จินะธรรม)

  • งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  • งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
  • งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
 • กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (นายสร้างสรรค์ ศิริกุล)

  • งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
  • งานคุ้มครองผู้บริโภค
  • งานคลังยา
 • กลุ่มงานทันตกรรม (ทันตแพทย์หญิงกรรณิการ์ อินยาวิเลิศ)

  • งานทันตกรรมรักษา
  • งานทันตกรรมส่งเสริม
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ (นางสาวไพรประภา บัวแดง)

  • งานประกันสุขภาพ
  • งานเวชสถิติและงานข้อมูล
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
 • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (นางสาวศรวณีย์ ชัยวงศ์)

  • งานตรวจทางเทคนิคการแพทย์
  • งานบริหารเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา (นายจตุฤทธิ์ รัตนศรีวิโรจน์)

  • งานรังสีวินิจฉัย
 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (นางจันทร์แรม ศรีคุณ)

  • งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานวางแผนครอบครัว
  • งานอนามัยแม่และเด็ก
  • งานระบาดวิทยา
  • งานอนามัยชุมชน
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นายสุบิน มั่นกุง)

  • งานให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
 • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (นางสาวเบญจพร สุภาอินทร์)

  • งานให้บริการด้านกายภาพบำบัด/ฟื้นฟู
 • กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด (นางสาวดาริกา ก้างยาง)

  • งานจิตเวช
  • งานยาเสพติด บุหรี่ สุรา
  • งานช่วยเหลือเยียวยา จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)
  • ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง (OSCC)
  • TO be Number 1
  • คลินิกที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน (YFHS)