รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ) 2564
Open Data to Transparency

การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
    3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา Download
    4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค Download
    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
      1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน Download
      1.2 นโยบายของผู้บริหาร Download
      1.3 โครงสร้างหน่วยงาน Download
      1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน Download
      1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Download
      1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
      1.7 ข้อมูลการติดต่อ Download
      1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download
      1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
      1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ Download
      1.11 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 Download
      1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 Download
      1.13 ข้อบังคับ Download
      1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม Download
      1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข Download
   2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
   3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน Download
   4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
   5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน การปฏิบัติงาน
      – คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องเรียน Download
   6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
      – คู่มือประพฤติมิชอบ Download
   7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน Download
   8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
   9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
      9.1 แผนการวิเคราะห์ ปี63 Download
      9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
      9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
      9.4 หนังสือเวียนกระทรวง Download
      9.5 สขร
         * สขร. ต.ค 2563 Download
   10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
      – คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป Download
      – คู่มือการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน Download
      – Flow chart การเงิน Download
      – Flow Chart ห้องฉุกเฉิน Download
      – Flow Chart งานคุ้มครองผู้บริโภค Download
      – Flow Chart งานธุรการ Download
      – Flow Chart เทคนิคการแพทย์ Download
      – Flow Chart งานรังสัวิทยา Download
      – Flow Chart งานพัสดุ Download
      – Flow Chart องค์กรแพทย์ Download
   11. ภารกิจให้บริการประชาชน
      – พรบ.การอำนวยความสะดวก Download
      – การให้บริการประชาชน Download


การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download
    2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
      1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
      1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ Download
      1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
         - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
      1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
      1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
    2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
      2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ส.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ก.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ มิ.ย 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ พ.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ เม.ย 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ มี.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ก.พ 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ม.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ธ.ค 63 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ พ.ย 63 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ต.ค 63 Download
      2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         * ส.ค 2564 Download
         * ก.ค 2564 Download
         * มิ.ย 2564 Download
         * พ.ค 2564 Download
         * เม.ย 2564 Download
         * มี.ค 2564 Download
         * ก.พ 2564 Download
         * ม.ค 2564 Download
         * ธ.ค 2563 Download
         * พ.ย 2563 Download
         * ต.ค 2563 Download
      2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         * ขออนุมัติเผยแพร่ มิ.ย-ส.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ เม.ย-มิ.ย 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ มี.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ธ.ค 63 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ พ.ย 63 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ต.ค 63 Download
    3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
         - ประกาศกระทรวง Download
         - ประกาศ สธ.0217-ว3001(16ต.ค.60) Download
         - ประกาศมาตรการ รพ.ดอยหลวง Download
         - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท) Download
         - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน (100,000บาท) Download
      3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ Download
      3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         * ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100000
            -ไตรมาส 1 Download
            -ไตรมาส 2 Download
            -ไตรมาส 3 Download
            -ไตรมาส 4 Download
            -ไตรมาส 4 Download
         * ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100000
            -ไตรมาส 1 Download
            -ไตรมาส 2 Download
            -ไตรมาส 3 Download
      3.4 การเผยแพร่
            -ไตรมาส 1 Download
            -ไตรมาส 4 Download
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ ส.ค 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ ก.ค 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ มิ.ย 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ พ.ค 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ เม.ย 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ มี.ค 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ ก.พ 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ ม.ค 2564 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ ธ.ค 2563 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ พ.ย 2563 Download
         * รายงานการสรุปการจัดหาพัสดุ ต.ค 2563 Download
      2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
         * สขร. ส.ค 2564 Download
         * สขร. ก.ค 2564 Download
         * สขร. มิ.ย 2564 Download
         * สขร. พ.ค 2564 Download
         * สขร. เม.ย 2564 Download
         * สขร. มี.ค 2564 Download
         * สขร. ก.พ 2564 Download
         * สขร. ม.ค 2564 Download
         * สขร. ธ.ค 2563 Download
         * สขร. พ.ย 2563 Download
         * สขร. ต.ค 2563 Download
      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
         * ขออนุมัติเผยแพร่ มิ.ย-ส.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ เม.ย-มิ.ย 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ม.ค 64 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ธ.ค 63 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ พ.ย 63 Download
         * ขออนุมัติเผยแพร่ ต.ค 63 Download

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
      2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
      1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน Download
      2-3. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน Download
      4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         * ขออนุมัติประชุม Download
         * รายงานการประชุม Download
      5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
      1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
          * รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา Download
          * รอบปีงบประมาณ Download
      2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
        2.1 รายชื่อดีเด่นและดีมาก
          * รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา Download
          * รอบปีงบประมาณ Download
        2.2 หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
          * รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา Download
          * รอบปีงบประมาณ Download
        2.3 หน้าประกาศ Download
      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
          1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ Download
          1.2 โครงการ Download
      2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน Download
      3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้ Download
      4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน Download
      5. ภาพกิจกรรม Download
      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
    1. คู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน Download
    2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      * คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน Download
      * คู่มือปฏิบัติงานประพฤติมิชอบ Download
    3. บันทึกข้อความ
      * รอบ 6 เดือน Download
      * รอบ 12 เดือน Download
    4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน Download
    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
    2. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
      * รอบ 6 เดือน Download
      * รอบ 12 เดือน Download
    3. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
      * ไตรมาสที่ 2(รอบ 6 เดือน) Download
      * ไตรมาสที่ 4(รอบ 12 เดือน) Download
    4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น Download
    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
    1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      * บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ Download
      * โครงการ / กิจกรรม Download
    2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม
      * รายงานการประชุม Download
      * รายชื่อประชุม Download
    3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม Download
    4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม Download
    5. ภาพกิจกรรม Download
    6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ Download
    7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
    1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ Download
    2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นดังต่อไปนี้
      2.1-2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
      2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต Download
      2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน Download
      2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล Download
    3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
    4. บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานสรุปผล Download
    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
      1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ Download
      2.-3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ Download
      4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. Download
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
      1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ Download
          1.1 Flow chart Download
      2.-3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ Download
      4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. Download
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด Download
      2. ประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
      3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน Download
      4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
      2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          2.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม Download
          2.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม Download
          2.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ Download
      3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
          3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม Download
          3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม Download
      4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      1. ผลการกำกับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ Download
          1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ Download
          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
      2. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
          2.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน Download
             * แบบฟอร์มที่ 2 Download
             * แบบฟอร์มที่ 3 Download
          2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ Download
          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Download
      2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Download
      3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Download
      4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ Download
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ Download
      2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Download
      3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
      4. บันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Download
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
          1.1 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วย Download
          1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Download
          1.2 โครงการ Download
      2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน Download
      3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน Download
      4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน Download
      5. ภาพกิจกรรม Download
      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”
      1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
          1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินการโครงการ Download
          1.2 โครงการ Download
      2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” Download
      3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม Download
      4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม Download
      5. ภาพกิจกรรม Download
      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …
      1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…” Download
      2. แนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG… Download
      3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG… Download
      4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG…
          4.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินการโครงการ Download
          4.2 รายงานการประชุม Download
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานืมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน Download
      2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน Download
      3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน Download
      4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน Download
      5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน Download
      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download