รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
    1.1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม Download
    1.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม Download
ขั้นตอนที่ 2
      2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ Download
      2.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Download
      2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Download
ขั้นตอนที่ 3
      3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” Download
      3.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน Download
      3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม Download
      3.4 การทำแบบทดสอบแนวทางการประพฤติที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ปะการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู Download
ขั้นตอนที่ 4
      4.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และ กลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง Download
      4.2 กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ Download
ขั้นตอนที่ 5
      5.1 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน Download
      5.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน Download