รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ) 2565
Open Data to Transparency

การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1 :คำสั่ง / กรอบแนวทาง
    1.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    1.2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
    1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา Download
    1.4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT1-2 :รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
      2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ แลมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 2564) Download
      2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download       

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2-1 : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      2.1 ผู้บริหารหน่วยงาน Download
      2.2 นโยบายของผู้บริหาร Download
      2.3 โครงสร้างหน่วยงาน Download
      2.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน Download
      2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Download
      2.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
      2.7 ข้อมูลการติดต่อ Download
      2.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download      
MOIT2-2 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
MOIT2-3 : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 Download
MOIT2-4 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 Download
MOIT2-5 : ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.พ.ศ 2564 Download
MOIT2-6 : อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม Download
MOIT2-7 : ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Download
MOIT2-8 : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
MOIT2-9 : แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน Download
MOIT2-10 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
MOIT2-11 : คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องเรียน จนท. Download
MOIT2-12 : คู่มือประพฤติมิชอบ Download
MOIT2-13 : คู่มือการปฏิบัติงาน Download
MOIT2-14 : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
      – คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป Download
      – คู่มือการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน Download
      – Flow chart การเงิน Download
      – Flow Chart ห้องฉุกเฉิน Download
      – Flow Chart งานคุ้มครองผู้บริโภค Download
      – Flow Chart งานธุรการ Download
      – Flow Chart เทคนิคการแพทย์ Download
      – Flow Chart งานรังสัวิทยา Download
      – Flow Chart งานพัสดุ Download
      – Flow Chart องค์กรแพทย์ Download
      – Flow Chart กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
MOIT2-15-16 : รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน /ทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
MOIT2-17 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
      17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัดุที่ผ่านมา (ปีงบประมาร 2564) Download
      17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี Download
      17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามกรอบระยะเวลา Download
      17.4 ประกาศ สป ว่าด้วยแนวทางเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ Download
      17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (สชร.1)
           * สขร. ต.ค 2564 Download


MOIT 3 : หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
MOIT3-1 : บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT3-2 : มีการวิเคราะห์ผลการจัดวื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีจำปีงบประมาณ 2564 Download
MOIT3-3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download


MOIT 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    MOIT4-1 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
      4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
      4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ Download
      4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
      4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
      4.11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
    MOIT4-2 : รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
      4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
         * ก.ย 65 Download
         * ส.ค 65 Download
         * ก.ค 65 Download
         * มิ.ย 65 Download
         * พ.ค 65 Download
         * เม.ย 65 Download
         * มี.ค 65 Download
         * ก.พ 65 Download
         * ม.ค 65 Download
         * ต.ค 64 Download
         * พ.ย 64 Download
      4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         * ก.ย 65 Download
         * ส.ค 65 Download
         * ก.ค 65 Download
         * มิ.ย 65 Download
         * พ.ค 65 Download
         * เม.ย 65 Download
         * มี.ค 65 Download
         * ก.พ 65 Download
         * ม.ค 65 Download
         * ต.ค 64 Download
         * พ.ย 64 Download
         * ธ.ค 64 Download
      4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         * ก.ย 65 Download
         * ส.ค 65 Download
         * ก.ค 65 Download
         * มิ.ย 65 Download
         * พ.ค 65 Download
         * เม.ย 65 Download
         * มี.ค 65 Download
         * ก.พ 65 Download
         * ม.ค 65 Download
         * ต.ค 64 Download
         * พ.ย-ธ.ค 64 Download
    MOIT4-3 : การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ Download
      4.3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ Download
         - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 500,000 บาท) Download
      4.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
            -ไตรมาส 1 Download

MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    MOIT5-1 : รายงานผลการวิเคราะห์วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
      * ก.ย 2565 Download
      * ส.ค 2565 Download
      * ก.ค 2565 Download
      * มิ.ย 2565 Download
      * พ.ค 2565 Download
      * เม.ย 2565 Download
      * มี.ค 2565 Download
      * ก.พ 2565 Download
      * ม.ค 2565 Download
      * ต.ค 2564 Download
      * พ.ย - ธ.ค 2564 Download
    MOIT5-2 : รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
      * ก.ย 2565 Download
      * ส.ค 2565 Download
      * ก.ค 2565 Download
      * มิ.ย 2565 Download
      * พ.ค 2565 Download
      * เม.ย 2565 Download
      * มี.ค 2565 Download
      * ก.พ 2565 Download
      * ม.ค 2565 Download
      * ต.ค.2564 Download
      * พ.ย.2564 Download
      * ธ.ค 2564 Download
    MOIT5-3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      * ก.ย 2565 Download
      * ส.ค 2565 Download
      * ก.ค 2565 Download
      * มิ.ย 2565 Download
      * พ.ค 2565 Download
      * เม.ย 2565 Download
      * มี.ค 2565 Download
      * ก.พ 2565 Download
      * ม.ค 2565 Download
      * ต.ค.2564 Download
      * พ.ย - ธ.ค 2564 Download

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT6-1 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     MOIT6-1.1 : บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
     MOIT6-1.2 : มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(แนบตามข้อ 1) Download
     MOIT6-1.3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT6-2 : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
     MOIT6-2.1 : บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
     MOIT6-2.2 : มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1) Download
     MOIT6-2.3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
MOIT7-1,4 : มีบันทึกแจ้งเวียนประกาศ มาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT7-2 : มีประกาศมาตรการ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1) Download
MOIT7-3 : มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download       * รายงานการประชุม Download MOIT7-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT8-1 : มีบันทึกขัอความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
      * มิ.ย 2565 Download
      * มี.ค 2565 Download
MOIT8-2 : มีประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
     MOIT8-2.1 : มีประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ)
      * มิ.ย 2565 Download
      * มี.ค 2565 Download
     MOIT6-2.2 : มีประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (พนักงานราชการ) Download
     MOIT6-2.3 : มีประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ( ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) Download
MOIT8-3 : มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
      * มิ.ย 2565 Download
      * มี.ค 2565 Download
MOIT8-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      * มิ.ย 2565 Download
      * มี.ค 2565 Download


MOIT 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
MOIT9-1 : มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site)และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่
     MOIT9-1.1 : บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Download
       MOIT9-1.1.1 : หนังสือเชิญวิทยาการ Download
       MOIT9-1.1.2 : หนังสือเชิญประชุม Download
     MOIT9-1.2 : โครงการ Download
MOIT9-2 : มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย Download
MOIT9-3 : มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน Download
MOIT9-4 : มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย Download
     MOIT9-4.1 : ไฟล์นำเสนอ Download
MOIT9-5 : มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) Download
MOIT9-6 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 10 : หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT10-1 : มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT10-2 : มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT10-3 : มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม Download
MOIT10-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT11-1 : บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด
     MOIT11-1 : บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน_3 Download
     MOIT11-1 : บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15วัน_4 Download
MOIT11-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT11-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน_3 Download
     MOIT11-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน_4 Download

MOIT 12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT12-1 : มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่31 สิงหาคม 2565
     MOIT12-1.1 : บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Download
     MOIT12-1.2 : โครงการ / กิจกรรม Download
MOIT12-2 : มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ Download
      * รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Download
MOIT12-3 : มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน) Download
      * รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Download
MOIT12-4 : มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ Download
MOIT12-5 : มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download
MOIT12-6 : มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) Download
MOIT12-7 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
MOIT13-1 : มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT13-1 : มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน_3 Download
     MOIT13-1 : มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน_4 Download
MOIT13-2 : มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
      * ประกาศโรงพยาบาลดอยหลวง Download
      * มาตรการป้องกันทุจริต Download
      * มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ Download
      * ระเบียบสวัสดิการ รพ. ดอยหลวง Download
MOIT13-3 : มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
MOIT13-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT13-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน_3 Download
     MOIT13-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน_4 Download

MOIT 14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
MOIT14-1 : มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
     MOIT14-1 : มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง_3 Download
     MOIT14-1 : มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง_4 Download
MOIT14-2 : มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด Download
      *ประกาศเกณฑ์จริยธรรมยา ฯ 64 (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา) Download
MOIT14-3 : มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
MOIT14-4 : มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Download
MOIT14-5 : มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download
MOIT14-6 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT14-6 :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_3Download
     MOIT14-6 :แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_4Download

MOIT 15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
MOIT15-1 : มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT15-2_3 : มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คง Download
MOIT15-4 : หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3 Download
MOIT15-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
MOIT16-1_2 : มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
     MOIT16-1.2 : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 Download
     MOIT16-2.2 : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
MOIT16-3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
MOIT17-1,17.2 : มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT17-1,17.2 : มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ_3 Download
     MOIT17-1,17.2 : มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ_4 Download
     MOIT17-1,17.2 : แบบฟอร์มที่ 2 Download
     MOIT17-1,17.2 : แบบฟอร์มที่ 3 Download
MOIT17-1.2 : มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือน (1 ตุลาคม 2564ถึง30 มีนาคม 2565)
     MOIT17-1.2 : มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน_3 Download
     MOIT17-1.2 : มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน_4 Download
MOIT17-1.3,2.2.3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT17-1.3,2.2.3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_3 Download
     MOIT17-1.3,2.2.3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_4 Download
MOIT17-2.2.2 : มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     MOIT17-2.2.2 : มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน_3 Download
     MOIT17-2.2.2 : มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน_4 Download

MOIT 18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
MOIT18-1 : หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน Download
MOIT18-2 : มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ของหน่วยงาน Download
MOIT18-3 : มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน Download
MOIT18-4 : มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT18-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 19 : หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่ม ในนามชมรม STRONG
MOIT19-1 : มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
     MOIT19-1.1 : มีบันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ Download
     MOIT19-1.2 : มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน Download
     MOIT19-1.3 : มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
     MOIT19-1.4 : มีบันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน Download
     MOIT19-1.5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
B>MOIT19-2 : การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”
     MOIT19-2.1 : มีแนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... Download
     MOIT19-2.2 : มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... Download
     MOIT19-2.3 : มีกิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG ... Download
     MOIT19-2.4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT20-1 : มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT20-1 : มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด_3 Download
     MOIT20-1 : มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด_4 Download
     MOIT20-1.1 : กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร Download
     MOIT20-1.2 : กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง Download
MOIT20-2 : มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
     MOIT20-2.1 : การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ Download
     MOIT20-2.2 : ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท Download
     MOIT20-2.3 : ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท Download
     MOIT20-2.4 : การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน Download
MOIT20-3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
     MOIT20-3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_3 Download
     MOIT20-3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_4 Download

MOIT 21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
MOIT21-1 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT21-1.1 : ขอเชิญประชุม Download
     MOIT21-1.1 : บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ Download
     MOIT21-1.2 : โครงการ Download
MOIT21-2 : มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงา Download
MOIT21-3 : มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT21-4 : มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานDownload
MOIT21-5 : มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม Download
MOIT21-6 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
MOIT22-1 : มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Download
MOIT22-2 : มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็นตามข้อมูลประกอบข้อคาถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.22 Download
MOIT22-3 : มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2565) Download
MOIT22-4 : มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download
MOIT22-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
MOIT23-1 : มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
     MOIT23-1 : มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน _2-3) Download
     MOIT23-1 : มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน _3-4) Download
MOIT23-2 : มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ข้อมูลประกอบคาถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 Download
     MOIT23-2 : มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน _2-3 Download
     MOIT23-2 : มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน _3-4 Download
MOIT23-3 : คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Download
MOIT23-4 : บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Download
MOIT23-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
     MOIT23-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_3 Download
     MOIT23-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล_4 Download