รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( Evident-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT )


ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
   1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download
   2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
     3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
     3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site Download
     3.3 Capture หน้าจอ+print screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   ส่วนที่ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส
     1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Download
     1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ
       * แจ้งเวียนขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบฯ Download
       * มาตรการกรอบแนวทาง Download
       * แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ Download
       * Print screen Download
     2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบอำนาจ
       * บันทึกข้อความ Download
       * ประกาศ มาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Download
       * แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ Download
       * Print screen Download
     3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
       * ประกาศแผน Download
       * หนังสือขอนำส่งแผน Download
       * แผน1 Download
       * แผน2 Download
       * แผน3 Download
      3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ Download
      3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
      3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาน Download
      3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน Download
      3.1.8 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download
   ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
     3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
      3.2.1-2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/ หรือพิจารณาสั่งการ
       * ก.ค 63 Download
       * มิ.ย 63 Download
       * พ.ค 63 Download
       * เม.ย 63 Download
       * มี.ค 63 Download
       * พ.ย 62 Download
      3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       * ก.ค 63 Download
       * มิ.ย 63 Download
       * พ.ค 63 Download
       * เม.ย 63 Download
       * มี.ค 63 Download
       * ก.พ 62 Download
       * ม.ค 63 Download
       * ธ.ค 62 Download
       * ต.ค 62 Download
      3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
       * ก.ค 63 Download
       * มิ.ย 63 Download
       * พ.ค 63 Download
       * เม.ย 63 Download
       * มี.ค 63 Download
       * พ.ย 62 Download
      3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download
   ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
    3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       * แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
       * คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลดอยหลวง Download
      3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการ ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
      3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
       * หนังสือเวียนของกระทรวง Download
       * แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000บาท Download
       * แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท) Download
      3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
       * ส.ค 63 Download
       * พ.ย 62 Download
      3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
        แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
          * ส.ค 63 Download
          * พ.ย 62 Download
          * Print Screen Download
      3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด
        ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
            * ส.ค 63 Download
            * ก.พ 63 Download
        ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท
            * ส.ค 63 Download
            * ก.พ 63 Download
        รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Download
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   3.1 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงิน 5,000.-
        * เดือน ส.ค 63 Download
        * เดือน เม.ย 63 Download
        * เดือน ม.ค 63 Download
        * เดือน พ.ย 62 Download
   3.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด
        * เดือน ส.ค 63 Download
        * เดือน เม.ย 63 Download
        * เดือน ม.ค 63 Download
        * เดือน พ.ย 62 Download
   3.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง Download
   3.4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
     * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ส.ค 63Download
     * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ม.ค 63Download
     * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล พ.ย 62Download
     * Print Screen Download
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
   4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
     * บันทึกข้อความ เดือน ก.ค 63 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน มิ.ย 63 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน พ.ค 63 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน เม.ย 63 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน มี.ค 63 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน ก.พ 63 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน ม.ค 63 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน ธ.ค 62 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน พ.ย 62 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน ก.ย 62 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน ต.ค 62 Download
   4.2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
         * สขร เดือน ก.ค 63 Download
         * สขร เดือน มิ.ย 63 Download
         * สขร เดือน พ.ค 63 Download
         * สขร เดือน เม.ย 63 Download
         * สขร เดือน มี.ค 63 Download
         * สขร เดือน ก.พ 63 Download
         * สขร เดือน ม.ค 63 Download
         * สขร เดือน ธ.ค 62 Download
         * สขร เดือน พ.ย 62 Download
         * สขร เดือน ก.ย 62 Download
         * สขร เดือน ต.ค 62 Download
   4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
    4.3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ก.ค 63 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล มิ.ย 63 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล พ.ค 63 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล เม.ย 63 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล มี.ค 63 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ก.พ 63 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ม.ค 63 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ธ.ค 62 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล พ.ย 62 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ก.ย 62 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต.ค 62 Download
    4.3.2 Print Screen จาก web site
      * Print Screen ก.ย 62 Download
      * Print Screen ต.ค 62 Download

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร Download
     5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Download
     5.2 โครงการ / แผนงาน Download
     5.3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ Download
     5.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม Download
     5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
      * บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ Download
      * บันทึกข้อความขอรับรองและรายงานผู้เข้าร่วมประชุม Download
     5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ Download
     6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Download
     6.2 โครงการ / แผนงาน Download
     6.3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ Download
     6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก Download
     6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม Download
     6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ Download
     6.6 บันทึกข้อความขอรับรองและรายงานผู้เข้าร่วมประชุม Download
     6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
     7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน Download
     7.2 โครงการ/แผนงาน Download
     7.3 รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ Download
     7.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม Download
     7.5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ Download
     7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     8.1 บันทึกข้อความ Download
     8.2 ประกาศโรงพยาบาล Download
     8.2 คำสั่งแต่งตั้ง Download
     8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลดอยหลวง Download
     8.4 รายงานผลการดำเนินการตามการดำเนินงาน Download
     8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
      – ผู้บริหารหน่วยงาน Download
      – นโยบายของผู้บริหาร Download
      – โครงสร้างหน่วยงาน Download
      – หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน Download
      – วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
      – ยุทธศาสตร์ของประเทศ Download
      – พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม Download
      - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Download
      – ข้อบังคับ Download
      – อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม Download
      – จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข Download
   2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
   3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน Download
   4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
   5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
      – คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องเรียน Download
      – คู่มือประพฤติมชอบ Download
   6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน Download
   7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
      – แผนการวิเคราะห์ ปี62
Download
      – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 Download
      – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 Download
      – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 Download
      – หนังสือเวียนกระทรวง Download
      – สขร Download
   8. มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
      – คู่มือการปฏิบัติงาน Download
      – Flow chart การเงิน Download
      – Flow Chart ห้องฉุกเฉิน Download
      – Flow Chart งานคุ้มครองผู้บริโภค Download
      – Flow Chart งานธุรการ Download
      – Flow Chart เทคนิคการแพทย์ Download
      – Flow Chart งานรังสัวิทยา Download
      – Flow Chart งานพัสดุ Download
      – Flow Chart องค์กรแพทย์ Download
   9. ภารกิจให้บริการประชาชน
      – พรบ.การอำนวยความสะดวก Download
      – การให้บริการประชาชน Download
   10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download


ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
     10.1 บันทึกข้อความ Download
     10.2 แผนงานโครงการคปสอ.ดอยหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
     10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)2562
     11.1 บันทึกข้อความ Download
     11.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบเงินบำรุงโรงพยาบาลดอยหลวง ปีงบประมาณ 2562 Download
     11.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
     12.1 บันทึกข้อความ
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
     13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง Download
     13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
         * กรอบแนวทางการบริหาร Download
         * คำสั่งหรือประกาศ Download
     13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน Download
     13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจง
         * ขออนุมัติประชุม Download
         * รายงานการประชุม Download
         * รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม Download
     13.5 หนังสือแจ้งเวียน Download
     13.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
     14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ Download
     14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
         * ปะหน้าประกาศดีเด่น 1 เมย.62 Download
         * แนบท้ายประกาศดีเด่นดีมาก 1 เมย.62 Download
         * ประกาศรายงานการประเมินผล Download
     14.3 ภาพถ่ายประกอบ Download
     15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
     15.1 บันทึกข้อความ Download
     15.2 ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต Download
     15.2 ประกาศโรงพยาบาลดอยหลวงเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Download
     15.3 ภาพประกอบการประกาศเจตนารมณ์สุจริต Download
     15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
     16.1 คำสั่งโรงพยาบาลดอยหลวง Download
     16.2 หลักฐานแสดงช่องทางร้องเรียน Download
     16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน Download
     16.3 คู่มือปฏิบัติงานประพฤติมิชอบ Download
     16.4 ขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
         * flow chartทั่วไป Download
         * flow chartประพฤติมิชอบ Download
         * ภาพถ่าย Download
     16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     16.6 หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง Download
     16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
     17.1 บันทึกข้อความ Download
     17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับ สินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไก การกำกับติดตาม
       17.2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ Download
       17.2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา Download
       17.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
       17.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค Download
       17.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ Download
       17.2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน Download
       17.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล Download
         * ประกาศผลประโยนช์ทับซ้อน Download
         * ประกาศมาตรการ Download
         * ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Download
         * มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา Download
     17.3 บันทึกให้ปฏิบัติตามคู่มือ Download
     17.4 บันทึกรายงาน
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download


วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน Download
     18.1 บันทึกข้อความ Download
     18.2 โครงการ/กิจกรรม Download
     18.3 ภาพถ่ายกิจกรรม Download
     18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ Download
     18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ Download
     19.1 คำสั่งโรงพยาบาลดอยหลวง Download
     19.2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG Download
     19.3 บันทึกข้อความ Download
         * ขออนุมัติจัดประชุมDownload
         * ใบเซ็นต์ซื่อ Download
         * รายงานการประชุม Download
     19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม Download
     19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
     20.1 ขออนุมัติจัดประชุม Download
     20.2 คำสั่งโรงพยาบาลดอยหลวง Download
         * ใบเซ็นต์ซื่อ Download
     20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Download
         * ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยง Download
     20.4 บันทึกข้อความ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ Download
     20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
     21.1 คำสั่งคณะกรรมการ Download
     21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Download
     21.2 ปรับปรุงขั้นตอนและแนวทาง Download
     21.3 บันทึกข้อความ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ Download
     21.3 มาตรการเพื่อควบคุม Download
     21.4 บันทึกข้อความ รายงานการดำเนินการ
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     21.4 รายงานการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
         * สิงหาคม 2563 Download
         * กุมภาพันธ์ 2563 Download
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ Download
     22.1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
         * โครงการเพิ่มความรู้ Download
         * บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม Download
         * บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มความรู้ Download
     22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Download
     22.3 ภาพถ่ายประกอบ Download
     22.4 รายงานสรุปผลการจัดการ ประชุม Download
         * บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน Download
     22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของ หน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
     23.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม
         23.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ Download
         23.1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน Download
              23.1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Download
              23.1.2.2 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม Download
              23.1.2.3 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน Download
              23.1.2.4 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ Download
         23.1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ Download
         23.1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม Download
     23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ Download
     23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี งบประมาณของหน่วยงาน
     24.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปีของหน่วยงาน
         24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตาม
             * สิงหาคม 2563 Download
             * กุมภาพันธ์ 2563 Download
         24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ
             * สิงหาคม 2563 Download
             * กุมภาพันธ์ 2563 Download
         24.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
             * สิงหาคม 2563 Download
             * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     24.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
         24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตาม Download
         24.2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน Download
             * สิงหาคม 2563 Download
             * กุมภาพันธ์ 2563 Download
         24.2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ
             * สิงหาคม 2563 Download
             * กุมภาพันธ์ 2563 Download
         24.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
             * สิงหาคม 2563 Download
             * กุมภาพันธ์ 2563 Download
         24.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
             * สิงหาคม 2563 Download
             * กุมภาพันธ์ 2563 Download


คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง Download
     25.2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
         * คู่มือการปฎิบัติงาน Download
         * คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ Download
     25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง
         * ประชุมคณะกรรมการบริหาร Download
         * รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Download
         * การประชุมทบทวบอุบัติการณ์ และความเสี่ยง Download
         * ใบเซ็นชื่อ Download
     25.4-25.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม
        * สิงหาคม 2563 Download
        * กุมภาพันธ์ 2563 Download
     25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
        * สิงหาคม 2563 Download
        * กุมภาพันธ์ 2563 Download
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
     26.1 กระบวนการอำนวย ความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน Download
     26.1 บันทึกข้อความ Download
         26.1.1 ประเภทงานบริการ Download
         26.1.2 ขั้นตอน Download
     26.2 ภาพถ่ายประกอบ Download
         26.2.1 Download
         26.2.2 Download
         26.2.4 Download
         26.2.5 Download
         26.2.6 Download
     26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download