รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อันเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชน

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์แบบองค์รวม

2. พัฒนาคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย

3. พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายดอยหลวง

4. ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

ค่านิยม (Core Value)

บริการเต็มตี้ ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋ ใส่ใจ๋ปี้น้อง

อัตลักษณ์

เข้าถึงง่าย โปร่งใส ใส่ใจบริการ

MOPH Core Value ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

M : Mastery เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม