รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณธรรม นำประชาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

3. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย ในการสร้างสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสุข บริการด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม

MOPH Core Value ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

M : Mastery เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม