รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ) 2566
Open Data to Transparency

การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1 :คำสั่ง / กรอบแนวทาง
    1.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    1.2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
    1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา Download
    1.4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT1-2 :รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565)
      2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ แลมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 2565) Download
      2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download       

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2-1 : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      2.1 ผู้บริหารหน่วยงาน Download
      2.2 นโยบายของผู้บริหาร Download
      2.3 โครงสร้างหน่วยงาน Download
      2.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน Download
      2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Download
      2.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
      2.7 ข้อมูลการติดต่อ Download
      2.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Download      
MOIT2-2 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
MOIT2-3 : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 Download
MOIT2-4 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 Download
MOIT2-5 : ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.พ.ศ 2564 Download
MOIT2-6 : อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม Download
MOIT2-7 : ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม Download
MOIT2-8 : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
MOIT2-9 : แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน Download
MOIT2-10 : แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แยกรายละเอียด
      – งบ PP Download
      – งบ PP กลาง Download
      – งบ เงินบำรุง Download
      – งบ ท้องถิ่น Download
MOIT2-11 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Download
MOIT2-12 : คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องเรียน จนท. Download
MOIT2-13 : คู่มือประพฤติมิชอบ Download
MOIT2-14 : คู่มือการปฏิบัติงาน
      – คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป Download
      – คู่มือการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน Download
MOIT2-15 : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
      – Flow chart การเงิน Download
      – Flow Chart ห้องฉุกเฉิน Download
      – Flow Chart งานคุ้มครองผู้บริโภค Download
      – Flow Chart งานธุรการ Download
      – Flow Chart เทคนิคการแพทย์ Download
      – Flow Chart งานรังสัวิทยา Download
      – Flow Chart งานพัสดุ Download
      – Flow Chart องค์กรแพทย์ Download
      – Flow Chart กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
MOIT2-16-17 : รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน /ทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
MOIT2-18 : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
      18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัดุที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565) Download
      18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 Download
      18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามกรอบระยะเวลา
            * ธ.ค 65 Download
            * พ.ย 65 Download
            * ต.ค 65 Download
      18.4 ประกาศ สป ว่าด้วยแนวทางเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ Download
            * วงเงินเกิน 100,000 บาท Download
            * วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท Download
      18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2566 (สชร.1)
            * ธ.ค 65 Download
            * พ.ย 65 Download
            * ต.ค 65 Download


MOIT 3 : หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT3-1 : บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
MOIT3-2 : มีการวิเคราะห์ผลการจัดวื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีจำปีงบประมาณ 2565 Download
MOIT3-3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download


MOIT 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    MOIT4-1 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน Download
      4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ Download
      4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
      4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
      4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      ไตรมาส 1 Download
    MOIT4-2 : รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
      4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
         * ก.ย 66 Download
         * ส.ค 66 Download
         * ก.ค 66 Download
         * มิ.ย 66 Download
         * พ.ค 66 Download
         * เม.ย 66 Download
         * มี.ค 66 Download
         * ก.พ 66 Download
         * ม.ค 66 Download
         * ธ.ค 65 Download
         * พ.ย 65 Download
         * ต.ค 65 Download
      4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         * ก.ย 66 Download
         * ส.ค 66 Download
         * ก.ค 66 Download
         * มิ.ย 66 Download
         * พ.ค 66 Download
         * เม.ย 66 Download
         * มี.ค 66 Download
         * ก.พ 66 Download
         * ม.ค 66 Download
         * ธ.ค 65 Download
         * พ.ย 65 Download
         * ต.ค 65 Download
      4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         * ก.ย 66 Download
         * ส.ค 66 Download
         * ก.ค 66 Download
         * มิ.ย 66 Download
         * พ.ค 66 Download
         * เม.ย 66 Download
         * มี.ค 66 Download
         * ก.พ 66 Download
         * ม.ค 66 Download
         * ธ.ค 65 Download
         * พ.ย 65 Download
         * ต.ค 65 Download
    MOIT4-3 : การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ Download
      4.3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ Download
         - วงเงินเกิน 100,000 Download
         - วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 Download
      4.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
            -ไตรมาส 1 Download

MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    MOIT5-1 : รายงานผลการวิเคราะห์วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
      * ก.ย 66 Download
      * ส.ค 66 Download
      * ก.ค 66 Download
      * มิ.ย 66 Download
      * พ.ค 66 Download
      * เม.ย 66 Download
      * มี.ค 66 Download
      * ก.พ 66 Download
      * ม.ค 66 Download
      * ธ.ค 65 Download
      * พ.ย 65 Download
      * ต.ค 65 Download
    MOIT5-2 : รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
      * ก.ย 66 Download
      * ส.ค 66 Download
      * ก.ค 66 Download
      * มิ.ย 66 Download
      * พ.ค 66 Download
      * เม.ย 66 Download
      * มี.ค 66 Download
      * ก.พ 66 Download
      * ม.ค 66 Download
      * ธ.ค 65 Download
      * พ.ย 65 Download
      * ต.ค 65 Download
   MOIT5-3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      * ก.ย 66 Download
      * ส.ค 66 Download
      * ก.ค 66 Download
      * มิ.ย 66 Download
      * พ.ค 66 Download
      * เม.ย 66 Download
      * มี.ค 66 Download
      * ก.พ 66 Download
      * ม.ค 66 Download
      * ธ.ค 65 Download
      * พ.ย 65 Download
      * ต.ค 65 Download

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    MOIT6-1 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      6.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
      6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
      6.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
    MOIT6-2 : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
      6.2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน Download
      6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน Download
      6.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 7 : น่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
      MOIT7-1 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
           MOIT7-1 : บันทึกข้อความ Download
      MOIT7-2 : มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน Download
           ข้าาชการ : Download
           พนักงานราชการ : Download
           พนักงานกระทรวง : Download
      MOIT7-3.1 : มีหลักฐานประกาศรายงาระดับดีเด่น และดีมาก Download
         7.3.2 -รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) Download> Download
      MOIT7-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 8 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      MOIT8.1 : มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรม (Online)
         8.1.1 บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการอบรม Download
         8.1.2 โครงการอบรม Download
      MOIT8.2 : มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน Download
      MOIT8.3 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ Download
      MOIT8.4 : มีการรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย Download
      MOIT8.5 : มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม Download
      MOIT8.6 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 9 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

      MOIT9-1 : มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน Download
      MOIT9-2 : มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
      MOIT9-3 : มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. Download
      MOIT9-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 10 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      MOIT10-1,2 : มีบันทึกข้อความ/ มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Download
      MOIT10-3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      MOIT11.1 : หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอากาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
         11.1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ Download
         11.1.2 โครงการ Download
      MOIT11.2 : มีมีรายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ให้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Download
      MOIT11.3 : มีการรายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ให้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Download
      MOIT11.4 : มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก Download
      MOIT11.5 : มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download
      MOIT11.6 : มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ Download
      MOIT11.7 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 12 : หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ
      MOIT12-1 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ Download
      MOIT12-2 : มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ Download
         12.2.1 Download
         12.2.2 Download
         12.2.3 Download
      MOIT12-3 : มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน Download
      MOIT12-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 13 : หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
      MOIT13-1 : มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการ Download
      MOIT13-2 : มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ Download
      MOIT13-3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
      MOIT14-1 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ Download
      MOIT14-2 : มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
         14.2.1 /14.2.2 Download
         14.2.3 Download
      MOIT14-3 : มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
         14.3.3 Download
      MOIT14-4 : หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. Download
      MOIT14-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      MOIT15-1 : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         15.1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
         15.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน Download
         15.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      MOIT15-2 : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         15.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
         15.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม Download
         15.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 16 : หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      MOIT16-1 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
         16.1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน Download
         16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
         16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      MOIT16-2 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
         16.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Download
         16.2.2 ายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน Download
         16.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 17 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเป็นระบบ
      MOIT17-1 : มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต Download
      MOIT17-2 : มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต Download
      MOIT17-3 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
      MOIT17-4 : มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8) หน้า 92-100 Download
      MOIT17-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download


MOIT 18 : หหน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
      MOIT18-1 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ Download
      MOIT18-2 : มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Download
      MOIT18-3 : มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. Download
      MOIT18-4 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 19 : หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่ม ในนามชมรม STRONG
าของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
      MOIT19-1 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด Download
      MOIT19-2 : มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
         19.2.1 เรี่ยไร Download
         19.2.2 เรี่ยไร2 Download
         19.2.3 เรี่ยไร3 Download
         19.2.4 เรี่ยไร4 Download
      MOIT19-3 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 20 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565
      MOIT20-1 : มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคคลากรในหน่วยงาน
         20.1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ Download
         20.1.1 ขอเชิญประชุม Download
         20.1.2 โครงการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
      MOIT20-2 : มีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Download
      MOIT20-3 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( Download
      MOIT20-4 : มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศีกษา Download
      MOIT20-5 : มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม Download
      MOIT20-6 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน DownloadMOIT 21 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฎิบัติงานของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
      MOIT21-1 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด Download
      MOIT21-2 : มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) Download
      MOIT21-3-MOIT21-4 : มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์/มีภาพถ่ายกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน Download
      MOIT21-5 : มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download

MOIT 22 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      MOIT22-1 : มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด Download
      MOIT21-2 : คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Download
         21.2.1 Download
      MOIT21-3 : บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Download

MOIT 23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน