รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แนวทางการใช้น้ำประปาโรงพยาบาลดอยหลวง (กรณีค่าฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐาน)

รายละเอียดข่าว : โรงพยาบาลดอยหลวงผลิตน้ำประปาโดยใช้น้ำบาลดาลมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ ผ่านกระบวนการกรองถ่านดักกลิ่น กรองหน้าทราย และเติมสารคลอรีนฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อนจ่ายเข้าระบบท่อประปาโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 11 parameter ตามมาตรฐานน้ำประปา ซึ่งที่ผ่านมาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์ สะอาดสามารถใช้อุปโภคได้ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปายังพบสารฟลูออไรด์ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐาน (ค่าที่ตรวจพบ 2.3 mg/l, ค่ามาตรฐานไม่ควรเกิน 0.7 mg/l) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลดอยหลวง มีแผนในการปรับปรุงระบบกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis เพื่อกรองสารฟลูออไรด์ และอยู่ในช่วงจัดหาเครื่องกรองน้ำตามปริมาณการใช้น้ำ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

ไฟล์ที่แนบ : 201804040345540.pdf