รพ ดอยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : นโยบายสุขศึกษา รพ.ดอยหลวง

รายละเอียดข่าว : ตามที่ โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่มาตรฐานและผ่านการรับรองจากบุคคลภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในสถานบริการและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงขอประกาศนโยบายพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลดอยหลวง

ไฟล์ที่แนบ : 201804171013490.ดอยหลวง 2561